Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (geheel) correct is opgenomen. Laat u het ons weten als u fouten of onduidelijkheden constateert! Dan kunnen wij deze zo spoedig mogelijk corrigeren.

Alle rechten voorbehouden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, rekenmodules, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij VillaSud of worden door VillaSud met toestemming van de rechthebbende op deze site getoond en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De bedragen in Euro's zijn op hele Euro's afgerond en (indien van toepassing) inclusief BTW. Alle informatie en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 

Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van VillaSud. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VillaSud.


© 2022/2023: VillaSud BV | Prins Hendriklaan 34 | 3701 CP Zeist | Nederland