Voorwaarden VillaSud

Indien u via VillaSud uw vakantieverblijf boekt, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing; 

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel 

Boekings- en Huurvoorwaarden VillaSud

VillaSud BV is een prominente speler op het gebied van de verhuur van luxe vakantieverblijven. Wij bieden onze dienstverlening aan via internet. We willen onze klanten daarom de nodige garanties bieden, die horen bij het reizen (SGR), en ook alle zekerheden die verbonden zijn aan het gebruik van het internet. 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

VillaSud BV (KvK nr. 52931978) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

SGR heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor consumenten op die markten van landen die behoren tot de EU/EVA en waarvoor SGR een faciliteit heeft getroffen, ter zake van in die landen aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf, indien deze consumenten geldelijke schade lijden in gevallen dat die betrokken reisorganisator, reisagent, vervoerder of verstrekker van verblijf wegens financieel onvermogen niet presteert. Het bestuur van SGR bepaalt in welke landen de garantieregeling geldt. Het overzicht van deze landen wordt op de website van SGR weergegeven en is bindend. De landen als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de garantieregeling zijn op dit moment: Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Voor haar klanten uit Duitsland heeft VillaSud gekozen voor een samenwerking met TourVERS. Dit is een van Duitslands toonaangevende aanbieders van de daar wettelijk voorgeschreven Insolventieverzekering. Voor Duitse klanten is de dekking van SGR dus niet van toepassing. 

Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Een belangrijke zekerheid voor u hierbij is het lidmaatschap van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alleen professionele marktpartijen krijgen een keurmerk van deze organisatie. Het Thuiswinkel Waarborg is het Nederlandse keurmerk voor bedrijven die producten en/of diensten via internet en telefonisch aan consumenten verkopen. Als Huurder kunt u er dus van op aan dat VillaSud zich houdt aan relevante wet- en regelgeving en aan de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg van de vereniging Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.  

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 januari 2011. Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Ingevolge artikel 8, lid 3, sub a, Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Organisatie zijn de diensten van VillaSud BV uitgesloten van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6 van voornoemde voorwaarden.