Boekings- en Huurvoorwaarden VillaSud

Terug naar begin pagina Voorwaarden of ga door naar;

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

_______________________________________________________________________________________________________

Klik op PDF om de printversie van deze voorwaarden te downloaden.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Begripsbepalingen
Artikel 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden
Artikel 3 - Algemeen
Artikel 4 - De Reserveringsaanvraag
Artikel 5 - Informatieplicht
Artikel 6 - Reserveringsbevestiging en totstandkoming Overeenkomst
Artikel 7 - Huursom en betaling
Artikel 8 - Annulering en wijziging
Artikel 9 - Verzekeringen
Artikel 10 - Aansprakelijkheid Huurder en Eigenaar
Artikel 11 - Waarborgsom
Artikel 12 – Aankomst en vertrek
Artikel 13 - Huisregels
Artikel 14 - Aantal Reizigers
Artikel 15 - Zwembaden 
Artikel 16 - Ontbinding van de Overeenkomst 
Artikel 17 - Aansprakelijkheid VillaSud 
Artikel 18 - Klachten
Artikel 19 - Rente en incassokosten
Artikel 20 - Slotbepalingen

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1.1. Huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die VillaSud direct of via Derden opdracht geeft tot advisering en bemiddeling bij de totstandkoming tussen Huurder en Eigenaar van een Overeenkomst tot huur van een Vakantiehuis. 
1.2. Reiziger(s): degene(n) die als gevolg van de Overeenkomst tussen Huurder en Eigenaar in het Vakantiehuis verblijven en daarmee hetgeen in deze Voorwaarden staat vermeld aanvaarden.  
1.3. VillaSud: de besloten vennootschap “VillaSud B.V.”, die als reisagent in opdracht van Huurder adviseert, informeert en bemiddelt bij totstandkoming van de Overeenkomst tussen Eigenaar en Huurder met betrekking tot één of meer Vakantiehuizen, en hiernaast als gevolmachtigde van Eigenaar optreedt. 
1.4. Eigenaar: de natuurlijke persoon  of rechtspersoon die de rechtmatige eigenaar is van het Vakantiehuis en deze aan Huurder verhuurt.
1.5  Beheerder: de natuurlijk persoon die de Eigenaar ter plekke vertegenwoordigt en namens Eigenaar de ontvangst, sleuteloverdracht en uitcheck van Huurder verzorgt. 
1.6. Derde(n): Andere (rechts)personen dan VillaSud, Eigenaar of Huurder. 
1.7. Reserveringsaanvraag: een door Huurder gerichte opdracht aan VillaSud voor de huur van een Vakantiehuis via de Website, e-mail, fax, post of telefoon.
1.8. Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Eigenaar en Huurder voor de huur van het Vakantiehuis. 
1.9. Vakantiehuis: het betreffende gehuurde vakantieverblijf met eventuele erf, overige opstallen (zwembad(en)), inventaris en alle bij het betreffende Vakantiehuis en het erf behorende (roerende) zaken, zoals beschreven op de Website. In voorkomende gevallen zijn er bepaalde ruimtes, zoals bijvoorbeeld garages of privé kamers/kasten afgesloten voor Huurder.
1.10. Reserveringsbevestiging: De brief cq e-mail waarin de Overeenkomst tot huur van het Vakantiehuis door VillaSud namens Eigenaar wordt bevestigd aan Huurder.
1.11. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Organisatie: de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel Waarborg, welke het Nederlandse keurmerk is voor bedrijven die producten en/of diensten via internet en telefonisch aan consumenten verkopen.
1.12. Website: de website van VillaSud met internetadres www.VillaSud.nl en www.VillaSud.be

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op de Reserveringsaanvraag, de Reserveringsbevestiging alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van VillaSud en de Overeenkomst met en diensten van Eigenaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
2.2. Naast de Voorwaarden zijn ook de Algemene Voorwaarden Nederlandse Thuiswinkel Organisatie van toepassing op de Reserveringsaanvraag, Reserveringsbevestiging, de Overeenkomst  en op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van VillaSud.
2.3. Bij het verstrekken van een Reserveringsaanvraag, verklaart Huurder akkoord te gaan met zowel de Voorwaarden als de Algemene Voorwaarden Nederlandse Thuiswinkel.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 3 - Algemeen

3.1. VillaSud is een dienstverlener op het gebied van reizen die zich jegens Huurder verbindt om te adviseren, informeren en bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woord. De diensten worden verleend in opdracht van Huurder.
3.2. In opdracht van Huurder kan VillaSud een reservering maken voor de huur van een Vakantiehuis. VillaSud brengt dan een Overeenkomst tot stand tussen Huurder en Eigenaar voor de huur van een Vakantiehuis. VillaSud is zelf geen partij bij de Overeenkomst. VillaSud kan tevens reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en relevante verzekeringen voor Huurder afsluiten.
3.3. VillaSud is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, hotelier of eigenaar, van toepassing.
3.4. VillaSud is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
3.5. VillaSud kan, mits dit van tevoren aan Huurder bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van haar diensten een tarief in rekening brengen.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 4 - De Reserveringsaanvraag

4.1. Door het verstrekken van een Reserveringsaanvraag is Huurder jegens VillaSud gebonden tot betaling van de in Artikel 7, lid 6 genoemde kosten.
4.2. Bij het verstrekken van een Reserveringsaanvraag via internet richt VillaSud het reserveringsproces zodanig in dat Huurder vóór het plaatsen van de Reserveringsaanvraag op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat.
4.3. De Reserveringsbevestiging zal in het algemeen binnen 24 uur na het plaatsen van de Reserveringsaanvraag aan Huurder worden afgegeven.  In de Reserveringsbevestiging worden de naam en contactgegevens van Huurder vermeld, en de namen en leeftijden van de Reizigers.
4.4. Huurder kan binnen twee werkdagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging zonder kosten eventuele fouten in de Reserveringsbevestiging door VillaSud laten herstellen, bij gebreke waarvan de Reserveringsbevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de Overeenkomst. Eén en ander laat onverlet de mogelijkheid door Huurder om tegenbewijs te leveren.
4.5. VillaSud is namens Eigenaar gerechtigd een Reserveringsaanvraag te weigeren. In plaats van de Reserveringsaanvraag te weigeren kunnen ook additionele voorwaarden worden gesteld. 

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 5 - Informatieplicht

5.1.   Huurder zal, voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan, de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere Reiziger(s) verstrekken aan VillaSud. Daartoe behoren de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummers en e-mailadres. Indien Huurder in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van Huurder.
5.2. Huurder is er zelf verantwoordelijk voor om in het bezit te zijn van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen) welke nodig zijn voor de reis.
5.3. Op aanvraag van Huurder, zal VillaSud op de Nederlandse nationaliteit afgestemde algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan Huurder verstrekken.Huurder is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen is gewijzigd.
5.4. Indien Huurder de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij VillaSud heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend.
5.6. Indien Huurder hierom vraagt, zal  VillaSud informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskosten verzekering. 

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 6 – Reserveringsbevestiging en totstandkoming Overeenkomst.

6.1. De Overeenkomst komt tot stand tussen Eigenaar en Huurder.
6.2. Indien de Overeenkomst wordt gesloten via bemiddeling door VillaSud, komt de Overeenkomst tot stand zodra de Reserveringsaanvraag door VillaSud is ontvangen én de reservering door VillaSud schriftelijk aan Huurder is bevestigd middels de Reserveringsbevestiging, onder de ontbindende voorwaarde dat Eigenaar binnen twee werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog aangeeft – om welke reden dan ook - dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is.
6.3. De Reserveringsbevestiging is definitief en kan niet worden herroepen, tenzij Huurder zich op Artikel 8, lid 1 beroept. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies. Ingevolge artikel 8, lid 3, sub a van Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn de diensten van VillaSud uitgesloten van het herroepingrecht als bedoeld in artikel 6 van voornoemde voorwaarden.
6.4. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan Huurder.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 7 – Huursom en betaling

7.1. Eigenaar heeft VillaSud gemachtigd om de huurprijs en eventuele extra huurkosten namens hem te incasseren ("Huursom"). De Reserveringsbevestiging bevat een kostenoverzicht en is tevens de factuur voor de Huursom.


7.2. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.

7.3. Per reservering brengt VillaSud éénmalig een all-inn bedrag in rekening, waarin alle vaste kosten voor bijkomende services zijn opgenomen. Op uw online offerte en in uw Reserveringsbevestiging ziet u hiervoor – naast de huurprijs van uw villa – een totaalbedrag staan bij ‘Servicepakket’. Een overzicht van de services, die opgenomen zijn in het ‘Servicepakket’ vindt u hier of kunt u schriftelijk opvragen bij VillaSud.

7.4. Naast de services, die standaard zijn opgenomen in het ‘Servicepakket’ kunt u op aanvraag ook gebruik maken van een aantal extra, optionele services, zoals bijvoorbeeld: gebruik van zwembadverwarming of airconditioning, tussentijdse schoonmaak, meenemen van huisdieren, kinderbedje, etc. Hiervoor kan een extra toeslag worden berekend.

7.5. Opgegeven huurprijzen zijn exclusief toeristenbelasting, die ter plekke door de lokale overheid kan worden geheven.

7.6. Opgegeven huurprijzen en kosten, zoals vermeld op de website van VillaSud, zijn altijd inclusief BTW.

7.7. Uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging dient door VillaSud van Huurder een aanbetaling te zijn ontvangen, zoals op de Reserveringsbevestiging staat vermeld, tenzij VillaSud en Huurder een aangepaste betalingsregeling overeenkomen.

7.8. Het restant van het factuurbedrag, dat op de Reserveringsbevestiging staat vermeld, dient uiterlijk acht weken voor het aanvang van het verblijf op de bankrekening van VillaSud te zijn voldaan, tenzij VillaSud en Huurder een aangepaste betalingsregeling overeenkomen.

7.9. Bij boeking op een termijn van acht weken of korter voor aanvang van het verblijf dient het gehele factuurbedrag, zoals vermeld op de Reserveringsbevestiging, ineens (per telefonische overboeking) te worden betaald.

7.10. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is Huurder in verzuim en wordt de Overeenkomst geannuleerd, tenzij anders is overeengekomen met Eigenaar. Huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in artikel 8.2 beschreven en is daarover vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.

7.11. VillaSud heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 7.10 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

7.12. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Eigenaar met betrekking tot de invordering van het aan Eigenaar verschuldigde en niet - tijdig - betaalde Huursom, komen voor rekening van Huurder. Deze kosten zullen worden verhaald overeenkomstig de wettelijke regeling normering buitengerechtelijke incassokosten. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

7.13. De verschuldigde bedragen dienen altijd in zijn geheel door VillaSud te zijn ontvangen alvorens er toegang verleend kan worden tot het Vakantiehuis.

7.14. Na volledige betaling van de Huursom, krijgt Huurder ongeveer twee weken voor de aanvang van het verblijf, de reisbescheiden toegestuurd per e-mail met het adres van het Vakantiehuis, de naam van de Beheerder en praktische informatie m.b.t. het Vakantiehuis. 

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 8 - Annulering en wijziging

8.1.Huurder is gerechtigd een Overeenkomst schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging te annuleren of te wijzigen, tenzij het verblijf in het Vakantiehuis binnen één maand na de datum van de Reserveringsbevestiging valt.
8.2. Na afloop van de in artikel 8.1 vermelde termijn is Huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten: a) Bij annulering acht weken of langer voor aanvang van het verblijf: De gefactureerde kosten ‘Servicepakket’ en 35% van de gefactureerde Huursom; b) Bij annulering binnen de termijn van acht weken voor de dag van aanvang van het verblijf of bij voortijdige beëindiging van het verblijf: De gefactureerde kosten ‘Servicepakket’ en de volledige gefactureerde Huursom.    
8.3. Indien Huurder de huurperiode of andere essentialia van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dan is daarvoor uitdrukkelijke toestemming van Eigenaar nodig. Indien de toestemming door Eigenaar niet wordt verleend en Huurder de Overeenkomst wenst te annuleren, dan gelden de bepalingen van artikel 8.2 ten aanzien van annulering. 
8.4. Het annuleren of wijzigen van de Overeenkomst door Huurder geldt ook als annulering of wijziging voor Reiziger(s).  
8.5. Een annulering of wijziging die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag;
8.6. Een verzoek tot annulering of wijziging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1 tot en met 8.4 dient schriftelijk te worden gericht aan VillaSud, die het verzoek namens Eigenaar in behandeling zal nemen. 
8.7. Het is Huurder niet toegestaan het Vakantiehuis onder te verhuren of anderszins aan Derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
8.8. Indien Huurder en/of Reiziger(s) een annuleringsverzekering afsluiten, dan kan hierop een beroep worden gedaan om de in dit artikel 8 beschreven annuleringskosten  vergoed te krijgen.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 9 - Verzekeringen

9.1. VillaSud adviseert Huurder en/of Reiziger(s) om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze kan, in samenwerking met Europeesche Verzekeringen, via VillaSud worden afgesloten. 
9.2. Indien Huurder via VillaSud een annuleringsverzekering heeft afgesloten geldt de Reserveringsbevestiging als het bewijs van de verzekering.
9.3. Het verzekerd bedrag is de huurprijs en kosten 'Servicepakket' zoals vermeld in de Reserveringsbevestiging. De verzekeringspremie staat in de Reserveringsbevestiging vermeld, en is inclusief assurantiebelasting en poliskosten.
9.4. Actuele informatie over premies, voorwaarden en dekking staan vermeld op de website van VillaSud en van Europeesche Verzekeringen (http://www.villasud.nl/verzekeringen).
9.5. Huurder dient bij aanvang van zijn verblijf in het Vakantiehuis in bezit te zijn van een geldig Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering, en is gehouden hiervan een kopie polis aan VillaSud op diens verzoek te tonen.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Huurder en Eigenaar

10.1. Huurder heeft tijdens zijn verblijf in het Vakantiehuis een algemeen zorgplicht voor het verhuurde, en zal zich dragen als een goed Huurder.
10.2 Huurder is jegens Eigenaar aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van het Vakantiehuis voor Eigenaar ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van Huurder, Reiziger(s) of door Derden die zich door hun toedoen in het Vakantiehuis bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben. 
10.3. Onverminderd het in artikel 10.1 en 10.2 bepaalde, indien Eigenaar Huurder schade aanrekent, zoals beschreven in artikel 10.1 kan Huurder een beroep doen op zijn/haar Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, zoals voorgeschreven in artikel 9, lid 5. Dergelijke verzekeringsdekking en het beroep daarop laat Huurders aansprakelijkheid jegens Eigenaar onverlet, en eventuele schade, niet of niet volledig gedekt door verzekeringen of anderszins, blijft de verantwoordelijkheid van Huurder.
10.4 Schade als gevolg van verlies of diefstal dient door Huurder verhaald te worden op de eigen reisverzekering. 
10.5. Eigenaar is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens Huurder aansprakelijk indien Huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een aan Eigenaar toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de essentialia van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. 
10.6. Eigenaar is niet aansprakelijk voor zover Huurder en/of Reiziger(s) eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering. 
10.7. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade en kosten die Huurder en/of Reiziger(s) in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld van Eigenaar. 
10.8. Bouwactiviteiten in de buurt van het Vakantiehuis zijn niet altijd door Eigenaar te voorzien. Eigenaar is niet aansprakelijk voor overlast van eventuele bouwactiviteiten in de buurt.
10.9. Bij een aantal Vakantieverblijven wordt door Eigenaren aan Huurder de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een WIFI/Internetverbinding. Deze mogelijkheid is altijd uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik en dit aanbod behoort nooit tot de essentialia van de Overeenkomst. Eigenaar kan de werking van WIFI/internetverbinding nooit garanderen, ook al is op de website aangegeven dat deze aanwezig is bij een Vakantiehuis. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan Eigenaar derhalve niet door Huurder en/of Reiziger(s) worden aangerekend.
10.10. Bij een aantal Vakantiehuizen wordt door eigenaren aan Huurder de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een zwembadverwarming. Dit aanbod behoort nooit tot de essentialia van de Overeenkomst. Eigenaar kan de hoogte van de watertemperatuur in zwembaden nooit garanderen, ook al is op de Website aangegeven dat zwembadverwarming aanwezig is bij een Vakantiehuis. Het (tijdelijk) niet gebruik kunnen maken van het zwembad als gevolg van een te lage watertemperatuur kan Eigenaar derhalve niet door Huurder en/of Reiziger(s) worden aangerekend.
10.11. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel 10 is de totale aansprakelijkheid van Eigenaar voor mogelijke directe of indirecte schade Huurder en/of Reiziger(s) lijdt als gevolg van hun verblijf in het Vakantiehuis ten allen tijden beperkt tot ten hoogste driemaal de Huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Eigenaar.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 11 - Waarborgsom

11.1. Alle Eigenaren van Vakantieverblijven, waarbij VillaSud bemiddelt, stellen als voorwaarde dat Huurder een waarborgsom voldoet. Deze dient voor Eigenaar als zekerheid voor eventuele schade of extra kosten veroorzaakt door Huurder (bijv. schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging, verblijf met meer dan toegestane aantal personen, ernstige geluidsoverlast, etc.). De hoogte van de waarborgsom staat op de Reserveringsbevestiging vermeld. VillaSud heeft geen zeggenschap over de waarborgsom. Het voldoen van de waarborgsom en de restitutie ervan is in beginsel een gelegenheid tussen Eigenaar en Huurder.
11.2. De waarborgsom dient bij een aantal Vakantiehuizen bij aankomst contant betaald te worden en wordt bij vertrek terugbetaald door Eigenaar of Beheerder onder eventuele aftrek van bijkomende kosten en/of schade veroorzaakt door Huurder. Indien de waarborgsom bij vertrek niet contant terugbetaald wordt, zal de waarborgsom teruggestort worden op de bankrekening van Huurder. Ook bij vertrek vóór het overeengekomen tijdstip zal de waarborgsom worden nagestuurd. In veel gevallen incasseert VillaSud de waarborgsom namens Eigenaar bij de eindbetaling van de factuur van Huurder. VillaSud is gehouden om de waarborgsom op diens eerste verzoek aan Eigenaar ter beschikking te stellen. Na afloop van de huurperiode kan de waarborgsom pas met instemming van Eigenaar worden terugbetaald. Eigenaars toestemming dient binnen 14 dagen na de afloop van de huurperiode te worden verstrekt, bij gebreke waarvan VillaSud de waarborgsom op eigen gezag kan terugstorten aan Huurder. 
11.3. Huurder dient na afloop van de huurperiode aan VillaSud en/of Eigenaar en/of Beheerder de gegevens van zijn bankrekening door te geven waar de waarborgsom op gestort kan worden. Mits Eigenaar zijn toestemming heeft verleend voor het restitueren van de waarborgsom, zal VillaSud zo snel mogelijk de waarborgsom terugstorten op Huurders rekening, en in ieder geval binnen 14 dagen nadat Eigenaar hiertoe zijn toestemming heeft verleend. 
11.4. Huurder dient bij vertrek in aanwezigheid van Eigenaar of Beheerder een uitcheck te laten doen. Indien Huurder op een vroeg tijdstip of op een andere dag vertrekt, wordt Huurder geadviseerd om op de dag van vertrek telefonisch navraag te doen bij Eigenaar of Beheerder of de oplevering van het Vakantiehuis in orde was. Indien er sprake is van schade of breuk dient Huurder dit bij vertrek aan te geven bij Eigenaar of Beheerder. 
11.5. Indien Eigenaar aan VillaSud geen toestemming verleent voor het restitueren van de waarborgsom zal VillaSud Huurder hiervan op de hoogte stellen. Voor inhoudelijke vragen over verrekeningen met de waarborgsom kan Huurder contact opnemen met Beheerder of Eigenaar. 

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 12 - Aankomst en vertrek

12.1. Tenzij anders overeengekomen, kan het Vakantiehuis door Huurder worden betrokken op de startdatum van de verblijfsperiode tussen 16.00 uur en 19.00 uur. De geldende vertrektijd is de einddatum van de verblijfsperiode vóór 10.00 uur. 
12.2. Huurder dient zich op de dag van aankomst altijd twee uur tevoren telefonisch met Eigenaar of Beheerder in contact te stellen om het verwachte tijdstip van aankomst te melden.
12.3. Indien Huurder aankomt ná 19.00 uur dient hij voor dit tijdstip telefonisch contact te hebben opgenomen met Eigenaar of Beheerder. Aankomst na 19.00 uur is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen met Eigenaar of Beheerder. Hiervoor kan Eigenaar of Beheerder kosten in rekening brengen. 

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 13 - Huisregels

13.1. Voor zover een huishoudelijk reglement in het Vakantiehuis van toepassing is, dient Huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Eigenaar zorgt er voor dat Huurder een exemplaar van het huishoudelijk reglement ontvangt. 
13.2. Het is niet toegestaan in het Vakantiehuis te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.
13.3. Het laten doen van de eindschoonmaak is door Eigenaar verplicht gesteld tegen de extra kosten die vermeld staan op de Reserveringsbevestiging. Dit laat onverlet dat Huurder bij vertrek het verblijf netjes opgeruimd en schoon dient achter te laten. 
13.4. Huurder wordt bij vertrek geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue schoon te maken. Ook de afwasmachine en ijskast dienen leeggemaakt te zijn.
13.5. Eigenaar en/of Beheerder zijn gerechtigd om op eerste afroep een deel van de waarborgsom als extra schoonmaakkosten in te houden, indien de Huurder in gebreke blijft.  
13.6. Het meenemen van huisdieren naar de Vakantiehuis is alleen toegestaan indien hiervoor door Eigenaar vooraf toestemming is verleend.
13.7. Indien deze toestemming is verleend staat dit expliciet vermeld in de Reserveringsbevestiging. De toeslag voor huisdieren bedraagt €35,- per week. 
13.8. In alle andere gevallen is het meenemen van huisdieren niet toegestaan en kan hiervoor achteraf een boete worden berekend van €150,00 per huisdier per dag. Daarnaast behoudt Eigenaar zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.
13.9. Indien huisdieren zijn toegestaan zoals gesteld in artikel 13.6, is Huurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren. Huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden. 

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 14 - Aantal Reizigers

14.1. Het in de Reserveringsbevestiging overeengekomen aantal Reizigers mag niet worden overschreden, tenzij dat uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk of per e-mail is overeengekomen met Eigenaar, in welk geval Eigenaar gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen.
14.2. Indien zonder toestemming van Eigenaar meer mensen dan overeengekomen in het Vakantiehuis overnachten of kamperen op het bijbehorende terrein, is Huurder automatisch in verzuim van zijn verplichtingen in de Overeenkomst en is hij schadeplichtig. 
14.3. De door Eigenaar als gevolg van overtreding van artikel 14.1 geleden schade wordt bij voorbaat bepaald op €150 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane Reizigers overschrijdt. Deze bepaling is een boetebeding en geldt onverminderd het recht van Eigenaar om alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.   

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 15 - Zwembaden

15.1. Zwembaden zijn in de regel van medio mei tot eind september te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader Eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden. 
15.2. Eigenaar is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging van zwembaden, conform de wettelijke regels van het land waar het Vakantiehuis is gelegen. 
15.3. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat kind(eren) een zwemvest gebruiken. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen. Eigenaar is niet aansprakelijk voor ongelukken in een zwembad dat hoort bij het Vakantiehuis.
15.4. Huurder dient bij aankomst de werking van de beveiliging te controleren en eventuele gebreken per omgaande te melden bij Eigenaar. Ongelukken die voortvloeien uit het feit dat Huurder de beveiliging buiten werking stelt zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Huurder.
15.5. Het is Huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Indien er problemen zijn met het zwembad (bijv. zwembad wordt groen, zuiveringsinstallatie of verwarming werken niet goed) dient Huurder de Beheerder of Eigenaar hiervan terstond op de hoogte te stellen, zodat schade wordt voorkomen.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 16 - Ontbinding van de Overeenkomst

16.1. Eigenaar is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het Vakantiehuis te eisen, indien (i) Huurder zijn zorgplicht voor het Vakantiehuis ernstig verzaakt, of; (ii) Huurder meer of andere personen en/of dieren in het Vakantiehuis onderbrengt dan toegestaan volgens de Overeenkomst, of;(iii) Huurder schade toebrengt aan het Vakantiehuis, of; (iv) Huurder voor overlast zorgt, of; (v) Huurder anderszins zijn verplichtingen als goed Huurder niet nakomt.In een dergelijk geval heeft Huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de Huursom, en is Huurder gehouden de schade te vergoeden die Eigenaar lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van Huurder.  
16.2. Indien Eigenaar het Vakantiehuis niet kan leveren ten gevolge van verkoop of omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is Eigenaar gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Huurder krijgt in dat geval de Huursom gerestitueerd, maar heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. Eigenaar zal zich in zulk geval inspannen om Huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.
16.3. Eigenaar kan bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen op grond van de leden 1 en 2 van dit artikel 16 worden vertegenwoordigd door VillaSud.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 17 – Aansprakelijkheid VillaSud

17.1. VillaSud zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
17.2. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt  VillaSud geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Eigenaar en/of dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Eigenaar en/of dienstverlener(s) verstrekte informatie. VillaSud draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van Derden opgesteld of uitgegeven.
17.3. Voor zover VillaSud zelf toerekenbaar te kort schiet en Huurder daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van VillaSud beperkt tot maximaal 25% van het bedrag reeds gefactureerd en voldaan door Huurder.
17.4. VillaSud is niet aansprakelijk voor schade waartegen Huurder is verzekerd, alsmede voor schade die Huurder lijdt in het kader van uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen)
17.5. VillaSud is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of Derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van deze Voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
17.6. De in dit artikel 17 opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van VillaSud en/of de door deze ingeschakelde Derden. 

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 18 - Klachten

18.1. Een klacht over het Vakantiehuis dient Huurder altijd binnen 24 uur na het ontstaan daarvan, rechtstreeks te melden aan Eigenaar of Beheerder, zodat Eigenaar in staat wordt gesteld de klacht te adresseren. Huurder dient Eigenaar altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en daartoe toegang te verlenen tot het Vakantiehuis.
18.2. Indien de klacht niet bevredigend wordt geadresseerd, kan Huurder uiterlijk binnen twee weken na afloop van de huurperiode, de klacht, gericht aan Eigenaar, schriftelijk bij VillaSud indienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s.
18.3. VillaSud zal de klacht namens Huurder doorgeven aan desbetreffende Eigenaar. In een situatie als genoemd in lid 2 van dit artikel 18, zal VillaSud in contact treden met Eigenaar en tussen Huurder en Eigenaar bemiddelen teneinde te trachten een minnelijke oplossing tot stand te brengen. Het bepaalde in dit artikel 18.3 is uitsluitend een inspanningsverplichting van VillaSud.
18.4. Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt tussen Huurder en Eigenaar, zal VillaSud, op verzoek van Huurder de ter hare beschikking staande gegevens van Eigenaar aan hem/haar kenbaar maken teneinde Huurder in de gelegenheid te stellen een eis tot schadevergoeding jegens Eigenaar in te stellen.
18.5. Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met Eigenaar) uit het Vakantiehuis, blijft de totale Huursom verschuldigd en ontslaat dit Eigenaar van iedere vorm van schadeloosstelling.
18.6. Klachten over door VillaSud verstrekte adviezen en informatie, kunnen door Huurder tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum, genoemd in de reisbescheiden, bij VillaSud worden ingediend. 
18.7. VillaSud zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven aan Huurder.
18.8. Indien Huurder zich niet houdt aan de termijn en voorwaarden die zijn gesteld in lid 1 t/m 6 van dit artikel 18, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, één en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat.                                              
18.9. Indien huurder niet tevreden is met de afhandeling van een klacht, dan kan Huurder deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Tevens kan Huurder een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 19 - Rente en incassokosten

19.1. Huurder die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens VillaSud heeft voldaan, is over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende Eigenaar en/of dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
19.2. Voorts is Huurder gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de wettelijke regeling normering buitengerechtelijke incassokosten.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 20 – Slotbepalingen

20.1.Indien Eigenaar of VillaSud zich in enig geval niet op een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze Voorwaarden zal kunnen beroepen.
20.2. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan inclusief de Overeenkomst, waarop de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.3. Geschillen die voortvloeien uit de Voorwaarden en/of de Overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen, voor zover de wet dit toelaat, aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Utrecht.

© 2018/2019:VillaSud BV | Prins Hendriklaan 34 | 3701 CP Zeist | Tel: +31 (0)30 6910645 |E-mail: info@villasud.nl

_______________________________________________________________________________________________________

Terug naar beginpagina Voorwaarden of ga door naar;

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel