Terug naar begin pagina Voorwaarden of ga door naar;


Klik op PDF om de printversie van deze voorwaarden te downloaden.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Begripsbepalingen
Artikel 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden
Artikel 3 - Algemeen
Artikel 4 - Reserveringsaanvraag
Artikel 5 - Reserveringsbevestiging
Artikel 6 - Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 7 - Huursom en betaling
Artikel 8 - Annulering en wijziging door Huurder
Artikel 9 - Verzekeringen
Artikel 10 - Aansprakelijkheid Huurder en Eigenaar
Artikel 11 - Waarborgsom
Artikel 12 – Aankomst en vertrek
Artikel 13 - Huisregels
Artikel 14 - Aantal Medereizigers
Artikel 15 - Zwembaden 
Artikel 16 - Ontbinding van de Overeenkomst 
Artikel 17 - Klachten over Vakantiehuis


Artikel 1 - Begripsbepalingen

1.1. Huurder (ANVR: Reiziger): een natuurlijk persoon of rechtspersoon die VillaSud direct of via Derden opdracht geeft tot advisering en bemiddeling bij de totstandkoming van een Overeenkomst tot huur van een Vakantiehuis tussen Huurder en Verhuurder in de desbetreffende periode.  
1.2. Medereiziger(s): degene(n) die als gevolg van de Overeenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder in het Vakantiehuis verblijven en daarmee hetgeen in deze Voorwaarden staat vermeld aanvaarden.  
1.3. VillaSud: de besloten vennootschap VillaSud BV, die in Opdracht adviseert, informeert en bemiddelt bij totstandkoming van een Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder met betrekking tot één of meer Vakantiehuizen.  
1.4. Verhuurder (ANVR: Dienstverlener): de accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere Verhuurder(s) op het gebied van reizen, met wie Huurder een Overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.  
1.5 Beheerder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de Verhuurder ter plekke vertegenwoordigt en namens Verhuurder de ontvangst, sleuteloverdracht en uitcheck van Huurder verzorgt.  
1.6. Derde(n): Andere (rechts)personen dan VillaSud, Verhuurder of Huurder.  
1.7. Reserveringsaanvraag (ANVR: Opdracht): door het plaatsen van een Reserveringsaanvraag geeft de Huurder aan VillaSud opdracht om namens de Huurder een Vakantiehuis te reserveren in de opgegeven periode.  
1.8. Overeenkomst (ANVR: Overeenkomst): de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder voor de huur van Vakantiehuis.  
1.9. Vakantiehuis (ANVR: Accommodatie): het betreffende gehuurde vakantieverblijf met eventuele erf, overige opstallen (zwembad(en)), inventaris en alle bij het betreffenhet Vakantiehuis en het erf behorende (roerende) zaken, zoals beschreven op de Website. In voorkomende gevallen zijn er bepaalde ruimtes, zoals bijvoorbeeld garages of privé kamers/kasten afgesloten voor Huurder.  
1.10. Reserveringsbevestiging (ANVR: Opdrachtbevestiging), waarin de Overeenkomst tot huur van Vakantiehuis door VillaSud namens Verhuurder wordt bevestigd aan Huurder.  
1.11. Website: de Website(s) van VillaSud met internetadres www.villasud.nl, www.villasud.be, www.villasud.de en www.villasud.com.  
1.12. Voorwaarden ANVR: ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten (§ 3 van de ANVR-reizigersvoorwaarden), waarop deze voorwaarden een aanvulling zijn. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden VillaSud prevaleren de ANVR-Boekingsvoorwaarden. 
1.13. Aanvullende Voorwaarden: Aanvullende Voorwaarden VillaSud 


Artikel 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn een aanvulling op de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten (§ 3). Soms hebben wij ter verduidelijking Voorwaarden van de ANVR samengevat, aangevuld en/of verwezen naar een relevant artikel.    
2.2. In deze Aanvullende Voorwaarden zijn ook de huurvoorwaarden opgenomen die de Verhuurder(s) met Vakantiehuizen op onze Website(s) hanteren richting Huurder(s). 
2.2. Door het plaatsen/verstrekken van een Reserveringsaanvraag, verklaart Huurder akkoord te gaan met zowel de in artikel 2.1. genoemde voorwaarden als met deze Aanvullende Voorwaarden. 
2.3. Het Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en ook op wijzigingen en aanvullingen daarop, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. 


Artikel 3 - Algemeen

3.1. De informatie op onze Website is met zorg samengesteld. Het kan zijn dat door omstandigheden de beschrijving of foto’s niet meer helemaal overeenkomen met de huidige situatie. De inrichting van het Vakantiehuis kan bijvoorbeeld deels zijn veranderd. Ook de afstanden die genoemd worden op onze Website zijn bij benadering aangegeven. Zolang dit niet om grote verschillen gaat, kunt u ons noch VillaSud de Verhuurder hier op aanspreken.   
3.2. De persoonsgegevens die VillaSud opvraagt bij Huurder en Medereiziger(s) hebben VillaSud, Verhuurder en Beheerder nodig voor de totstandkoming en correcte uitvoering van de Overeenkomst. VillaSud vermeldt op haar Website hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens: https://www.villasud.nl/privacy-statement.    
3.3. Alle genoemde huurprijzen en kosten, zoals vermeld op de Website van VillaSud, zijn altijd in euro’s en inclusief BTW. Als u in een andere valuta betaalt dan is het prijsverschil door de wisselkoers voor uw rekening. 


Artikel 4 - De Reserveringsaanvraag

4.1. Door het plaatsen van een Reserveringsaanvraag geeft u als Huurder aan VillaSudt opdracht om het Vakantiehuis te reserveren. Huurder is daarna tegenover VillaSud en Verhuurder gebonden tot betaling van de in Artikel 7, lid 6 genoemde kosten, ongeacht of er direct een Reserveringsbevestiging aan Huurder kan worden verstrekt (zie ook: ANVR, artikel 2.1 en 2.2).   
4.2. Bij het verstrekken van een Reserveringsaanvraag via internet richt VillaSud het reserveringsproces zodanig in dat Huurder vóór het plaatsen van de Reserveringsaanvraag op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat (zie ook: ANVR-Boekingsvoorwaarden, artikel 2.6).  
4.3. VillaSud is namens Verhuurder gerechtigd een Reserveringsaanvraag niet te honoreren ook niet als het gewenste object in de gewenste periode nog vrij is of aanvullende voorwaarden te stellen.

Artikel 5 - Reserveringsbevestiging

5.1. De Reserveringsbevestiging zal in het algemeen binnen 24 uur na het plaatsen van de Reserveringsaanvraag aan de Huurder worden verstrekt. Deze geldt als bewijs voor de in de Reserveringsbevestiging omschreven Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder voor de in de Reserveringsbevestiging genoemde periode (zie ook: ANVR-Boekingsvoorwaarden, artikel 2.3)  
5.2. Huurder kan binnen twee werkdagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging zonder kosten eventuele fouten in de Reserveringsbevestiging door VillaSud laten herstellen, bij gebreke waarvan de Reserveringsbevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de Overeenkomst (zie ook: ANVR-Boekingsvoorwaarden, artikel 2.3, 2.4 en 2.5). 


Artikel 6 – Totstandkoming Overeenkomst.

6.1. VillaSud adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van enkelvoudige reisdiensten. De Overeenkomst komt tot stand tussen Verhuurder en Huurder (zie ook: ANVR-Boekingsvoorwaarden, artikel 1). 
6.2. Indien de Overeenkomst wordt gesloten via bemiddeling door VillaSud, komt de Overeenkomst tot stand zodra de Reserveringsaanvraag door VillaSud is ontvangen én de reservering door VillaSud schriftelijk aan Huurder is bevestigd middels de Reserveringsbevestiging, onder de ontbindende voorwaarde dat Verhuurder binnen twee werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog aangeeft – om welke reden dan ook - dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is (zie ook: ANVR-Boekingsvoorwaarden, artikel 2 en 3). 


Artikel 7 – Huursom en betaling (zie ook: ANVR, artikel 4)

7.1. Verhuurder heeft VillaSud gemachtigd om de huurprijs en eventuele extra huurkosten zoals borg namens hem te incasseren ("Huursom"). De Reserveringsbevestiging bevat een kostenoverzicht en is tevens de factuur voor de Huursom.  
7.2. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.  
7.3. Per reservering brengt VillaSud éénmalig een bedrag in rekening, waarin alle vaste kosten voor bijkomende services zijn opgenomen. Op uw online offerte en in uw Reserveringsbevestiging ziet u hiervoor – naast de huurprijs van uw villa – een totaalbedrag staan bij ‘Servicepakket’. Een overzicht van de services, die opgenomen zijn in het ‘Servicepakket’ vindt u op: https://www.villasud.nl/over-villasud/villasud-servicepakket.  
7.4. Naast de services, die standaard zijn opgenomen in het ‘Servicepakket’ kunt u op aanvraag ook gebruik maken van een aantal extra, optionele services, zoals bijvoorbeeld: gebruik van zwembadverwarming of airconditioning, tussentijdse schoonmaak, meenemen van huisdieren, kinderbedje, etc. Hiervoor kan een extra toeslag worden berekend.  
7.5. Opgegeven huurprijzen zijn exclusief toeristenbelasting, die ter plekke door de lokale overheid kan worden geheven, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen. 
7.6. Uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging dient door VillaSud van Huurder een aanbetaling te zijn ontvangen, zoals op de Reserveringsbevestiging staat vermeld, tenzij VillaSud en Huurder een aangepaste betalingsregeling overeenkomen. 
7.7. Het restant van het factuurbedrag, dat op de Reserveringsbevestiging staat vermeld, dient uiterlijk acht weken voor het aanvang van het verblijf op de bankrekening van VillaSud te zijn voldaan, tenzij VillaSud en Huurder een aangepaste betalingsregeling overeenkomen.  
7.9. Bij boeking op een termijn van acht weken of korter voor aanvang van het verblijf dient het gehele factuurbedrag, zoals vermeld op de Reserveringsbevestiging, terstond (per telefonische overboeking) te worden betaald.  
7.10. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is Huurder in verzuim en wordt de Overeenkomst geannuleerd, tenzij VillaSud en de Verhuurder anders beslissen. Huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in artikel 8.2 beschreven en is daarover vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd (zie ook ANVR-Boekingsvoorwaarden: artikel 7).  
7.11. VillaSud heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 7.10 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
7.12. De verschuldigde bedragen dienen altijd in zijn geheel door VillaSud te zijn ontvangen alvorens er toegang verleend kan worden tot het Vakantiehuis. De verschuldigde bedragen kunnen worden voldaan middels de VillaSud aangegeven betaalmethodes. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.
7.13. Na volledige betaling van de Huursom, krijgt Huurder ongeveer twee weken voor de aanvang van het verblijf, de reisbescheiden toegestuurd per e-mail met het adres van het Vakantiehuis, de naam van de Beheerder en praktische informatie m.b.t. het Vakantiehuis.                  


Artikel 8 - Annulering en wijziging door Huurder

8.1. Huurder is gerechtigd een Overeenkomst schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging te annuleren of te wijzigen, tenzij het verblijf in het Vakantiehuis binnen één maand na de datum van de Reserveringsbevestiging valt.  
8.2. Na afloop van de in artikel 8.1 vermelde termijn is Huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten: a) Bij annulering acht weken of langer voor aanvang van het verblijf: De gefactureerde kosten ‘Servicepakket’ en 35% van de gefactureerde Huursom; b) Bij annulering binnen de termijn van acht weken voor de dag van aanvang van het verblijf of bij voortijdige beëindiging van het verblijf: De gefactureerde kosten ‘Servicepakket’ en de volledige gefactureerde Huursom.  
8.3. Indien Huurder de huurperiode of andere essentialia van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dan is daarvoor uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder nodig. Indien de toestemming door Verhuurder niet wordt verleend en Huurder de Overeenkomst wenst te annuleren, dan gelden de bepalingen van artikel 8.2 ten aanzien van annulering.  
8.4. Het annuleren of wijzigen van de Overeenkomst door Huurder geldt ook als annulering of wijziging voor Medereiziger(s).  
8.5. Een annulering of wijziging die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland algemeen erkende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag;  
8.6. Een verzoek tot annulering of wijziging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1 tot en met 8.4 dient schriftelijk te worden gericht aan VillaSud, die het verzoek namens Verhuurder in behandeling zal nemen.  
8.7. Het is Huurder niet toegestaan het Vakantiehuis onder te verhuren of anderszins aan Derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.  
8.8. Indien Huurder en/of Medereiziger(s) een annuleringsverzekering afsluiten, dan kan hierop een beroep worden gedaan om de in dit artikel 8 beschreven annuleringskosten vergoed te krijgen.


Artikel 9 - Verzekeringen

9.1. Reisagent adviseert Huurder en/of Medereiziger(s) om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze kan - in samenwerking met Europeesche Verzekeringen - via VillaSud worden afgesloten.  
9.2. Indien Huurder via VillaSud een annuleringsverzekering heeft afgesloten geldt de Reserveringsbevestiging als het bewijs van de verzekering.  
9.3. Het verzekerd bedrag is de huurprijs en kosten ‘Servicepakket’ zoals vermeld in de Reserveringsbevestiging. De verzekeringspremie staat in de Reserveringsbevestiging vermeld, en is inclusief assurantiebelasting en poliskosten.  
9.4. Actuele informatie over premies, voorwaarden en dekking staan vermeld op de Website van VillaSud en van Europeesche Verzekeringen (http://www.villasud.nl/verzekeringen).  
9.5. Huurder dient bij aanvang van zijn verblijf in het Vakantiehuis in bezit te zijn van een geldig Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering. 


Artikel 10 – Aansprakelijkheid Huurder en Verhuurder

10.1. Huurder heeft tijdens zijn verblijf in het Vakantiehuis een algemene zorgplicht voor het verhuurde, en zal zich dragen als een goed Huurder.  
10.2. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van het Vakantiehuis voor Verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van Huurder, Medereiziger(s) of door Derden die zich door hun toedoen in het Vakantiehuis bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.  
10.3. Onverminderd het in artikel 10.1 en 10.2 bepaalde, indien Verhuurder Huurder schade aanrekent, zoals beschreven in artikel 10.1 kan Huurder een beroep doen op zijn/haar Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, zoals voorgeschreven in artikel 9, lid 5. Dergelijke verzekeringsdekking en het beroep daarop laat Huurders aansprakelijkheid jegens Verhuurder onverlet, en eventuele schade, niet of niet volledig gedekt door verzekeringen of anderszins, blijft de verantwoordelijkheid van Huurder.  
10.4 Schade als gevolg van verlies of diefstal dient door Huurder verhaald te worden op de eigen reisverzekering.  
10.5. Verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens Huurder aansprakelijk indien Huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een aan Verhuurder toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de essentialia van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.  
10.6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor zover Huurder en/of Medereiziger(s) eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.  
10.7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en kosten die Huurder en/of Medereiziger(s) in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld van Verhuurder.  
10.8. Bouwactiviteiten in de buurt van het Vakantiehuis zijn niet altijd door Verhuurder te voorzien. Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast van eventuele bouwactiviteiten in de buurt.  
10.9. Bij een aantal Vakantieverblijven wordt door Verhuurders aan Huurder de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een WIFI/Internetverbinding. Deze mogelijkheid is altijd uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik en dit aanbod behoort nooit tot de essentialia van de Overeenkomst. Verhuurder kan de werking van WIFI/internetverbinding nooit garanderen, ook al is op de Website aangegeven dat deze aanwezig is bij Vakantiehuis. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan Verhuurder derhalve niet door Huurder en/of Medereiziger(s) worden aangerekend.  
10.10. Bij een aantal Vakantiehuizen wordt door Verhuurders aan Huurder de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een zwembadverwarming. Dit aanbod behoort nooit tot de essentialia van de Overeenkomst. Verhuurder kan de hoogte van de watertemperatuur in zwembaden nooit garanderen, ook al is op de Website aangegeven dat zwembadverwarming aanwezig is bij Vakantiehuis. Het (tijdelijk) niet gebruik kunnen maken van het zwembad als gevolg van een te lage watertemperatuur kan Verhuurder derhalve niet door Huurder en/of Medereiziger(s) worden aangerekend.  
10.11. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel 10 is de totale aansprakelijkheid van Verhuurder voor mogelijke directe of indirecte schade Huurder en/of Medereiziger(s) lijdt als gevolg van hun verblijf in het Vakantiehuis ten allen tijden beperkt tot ten hoogste driemaal de Huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Verhuurder. 
10.12. Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met Verhuurder) uit het Vakantiehuis, blijft de totale Huursom verschuldigd en ontslaat dit Verhuurder van iedere vorm van schadeloosstelling.
10.13. Alle in dit artikel bedongen rechten voor de Verhuurder zijn te beschouwen als een voor de Verhuurder bedongen derdenbeding welke door hem is aanvaard bij acceptatie van de Overeenkomst door Huurder.


Artikel 11 - Waarborgsom

11.1. Alle Verhuurders van Vakantieverblijven, waarbij VillaSud bemiddelt, stellen als voorwaarde dat Huurder een waarborgsom voldoet. Deze dient voor Verhuurder als zekerheid voor eventuele schade of extra kosten veroorzaakt door Huurder (bijv. schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging, verblijf met meer dan toegestane aantal personen, ernstige geluidsoverlast, etc.). De hoogte van de waarborgsom staat op de Reserveringsbevestiging vermeld. VillaSud heeft geen zeggenschap over de waarborgsom. Het voldoen van de waarborgsom en de restitutie ervan is een gelegenheid tussen Verhuurder en Huurder.  
11.2. De waarborgsom dient bij een aantal Vakantiehuizen bij aankomst contant betaald te worden en wordt bij vertrek terugbetaald door Verhuurder of Beheerder onder eventuele aftrek van bijkomende kosten en/of schade veroorzaakt door Huurder. Indien de waarborgsom bij vertrek niet contant terugbetaald wordt, zal de waarborgsom teruggestort worden op de bankrekening van Huurder. Ook bij vertrek vóór het overeengekomen tijdstip zal de waarborgsom worden nagestuurd. In veel gevallen incasseert VillaSud de waarborgsom namens Verhuurder bij de eindbetaling van de factuur van Huurder. VillaSud is gehouden om de waarborgsom op diens eerste verzoek aan Verhuurder ter beschikking te stellen. Na afloop van de huurperiode kan de waarborgsom pas met instemming van Verhuurder worden terugbetaald. Verhuurders toestemming dient binnen 14 dagen na de afloop van de huurperiode te worden verstrekt, bij gebreke waarvan VillaSud de waarborgsom op eigen gezag kan terugstorten aan Huurder. 
11.3. Huurder dient na afloop van de huurperiode aan VillaSud en/of Verhuurder en/of Beheerder de gegevens van zijn bankrekening door te geven waar de waarborgsom op gestort kan worden. Mits Verhuurder zijn toestemming heeft verleend voor het restitueren van de waarborgsom, zal VillaSud zo snel mogelijk de waarborgsom terugstorten op Huurders rekening, en in ieder geval binnen 14 dagen nadat Verhuurder hiertoe zijn toestemming heeft verleend.
11.4. Huurder dient bij vertrek in aanwezigheid van Verhuurder of Beheerder een uitcheck te laten doen. Indien Huurder op een vroeg tijdstip of op een andere dag vertrekt, wordt Huurder geadviseerd om op de dag van vertrek telefonisch navraag te doen bij Verhuurder of Beheerder of de oplevering van het Vakantiehuis in orde was. Indien er sprake is van schade of breuk dient Huurder dit bij vertrek aan te geven bij Verhuurder of Beheerder. 
11.5. Indien Verhuurder aan VillaSud geen toestemming verleent voor het restitueren van de waarborgsom zal VillaSud Huurder hiervan op de hoogte stellen. Voor inhoudelijke vragen over verrekeningen met de waarborgsom kan Huurder contact opnemen met Beheerder of Verhuurder. 


Artikel 12 - Aankomst en vertrek

12.1. Tenzij anders overeengekomen, kan het Vakantiehuis door Huurder worden betrokken op de startdatum van de verblijfsperiode tussen 16.00 uur en 19.00 uur. De geldende vertrektijd is de einddatum van de verblijfsperiode vóór 10.00 uur. 
12.2. Huurder dient zich op de dag van aankomst altijd twee uur tevoren telefonisch met Verhuurder of Beheerder in contact te stellen om het verwachte tijdstip van aankomst te melden.  
12.3. Indien Huurder aankomt ná 19.00 uur dient hij voor dit tijdstip telefonisch contact te hebben opgenomen met Verhuurder of Beheerder. Aankomst na 19.00 uur is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen met Verhuurder of Beheerder. Hiervoor kan Verhuurder of Beheerder kosten in rekening brengen. 


Artikel 13 - Huisregels

13.1. Voor zover een huishoudelijk reglement in het Vakantiehuis van toepassing is, dient Huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Verhuurder zorgt er voor dat Huurder een exemplaar van het huishoudelijk reglement ontvangt. 
13.2. Het is niet toegestaan in het Vakantiehuis te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis. 
13.3. Het laten doen van de eindschoonmaak is door Verhuurder verplicht gesteld tegen de extra kosten die vermeld staan op de Reserveringsbevestiging. Dit laat onverlet dat Huurder bij vertrek het verblijf netjes opgeruimd en schoon dient achter te laten. 
13.4. Huurder wordt bij vertrek geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en barbecue schoon te maken. Ook afwasmachine en ijskast dienen leeggemaakt te zijn.  
13.5. Verhuurder en/of Beheerder zijn gerechtigd om op eerste afroep een deel van de waarborgsom als extra schoonmaakkosten in te houden, indien de Huurder in gebreke blijft. 
13.6. Het meenemen van huisdieren naar het Vakantiehuis is alleen toegestaan indien hiervoor door Verhuurder vooraf toestemming is verleend. 
13.7. Indien deze toestemming is verleend staat dit expliciet vermeld in de Reserveringsbevestiging.  
13.8. In alle andere gevallen is het meenemen van huisdieren niet toegestaan en kan hiervoor achteraf een boete worden berekend van €150,00 per huisdier per dag. Daarnaast behoudt Verhuurder zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen. 
13.9. Indien huisdieren zijn toegestaan zoals gesteld in artikel 13.6, is Huurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren. Huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden. 


Artikel 14 - Aantal Medereizigers

14.1. Het in de Reserveringsbevestiging overeengekomen aantal Medereizigers mag niet worden overschreden, tenzij dat uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk of per e-mail is overeengekomen met Verhuurder, in welk geval Verhuurder gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. 
14.2. Indien zonder toestemming van Verhuurder meer mensen dan overeengekomen in het Vakantiehuis overnachten of kamperen op het bijbehorende terrein, is Huurder automatisch in verzuim van zijn verplichtingen in de Overeenkomst en is hij schadeplichtig. 
14.3. De door Verhuurder als gevolg van overtreding van artikel 14.1 geleden schade wordt bij voorbaat bepaald op €150 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane Medereizigers overschrijdt. Deze bepaling is een boetebeding in de zin der wet en geldt onverminderd het recht van Verhuurder om ontbinding en/of nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.  


Artikel 15 - Zwembaden

15.1. Zwembaden zijn in de regel van medio mei tot eind september te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader Verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden. 
15.2. Verhuurder is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging van zwembaden, conform de wettelijke regels van het land waar het Vakantiehuis is gelegen. 
15.3. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat kind(eren) een zwemvest gebruiken. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongelukken in een zwembad dat hoort bij het Vakantiehuis. 
15.4. Huurder dient bij aankomst de werking van de beveiliging te controleren en eventuele gebreken per omgaande te melden bij Verhuurder. Ongelukken die voortvloeien uit het feit dat Huurder de beveiliging buiten werking stelt zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Huurder.  
15.5. Het is Huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Indien er problemen zijn met het zwembad (bijv. zwembad wordt groen, zuiveringsinstallatie of verwarming werken niet goed) dient Huurder de Beheerder of Verhuurder hiervan terstond op de hoogte te stellen, zodat schade wordt voorkomen.


Artikel 16 - Ontbinding van de Overeenkomst

16.1. Verhuurder is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het Vakantiehuis te eisen, indien (i) Huurder zijn zorgplicht voor het Vakantiehuis ernstig verzaakt, of; (ii) Huurder meer of andere personen en/of dieren in het Vakantiehuis onderbrengt dan toegestaan volgens de Overeenkomst, of;(iii) Huurder schade toebrengt aan het Vakantiehuis, of; (iv) Huurder voor overlast zorgt, of; (v) Huurder anderszins zijn verplichtingen als goed Huurder niet nakomt.
16.2. In een dergelijk geval heeft Huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de Huursom, en is Huurder gehouden de schade te vergoeden die Verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van Huurder. 
16.3. Indien Verhuurder het Vakantiehuis niet ter beschikking kan stellen ten gevolge van verkoop of omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is Verhuurder gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Huurder krijgt in dat geval de Huursom gerestitueerd, maar heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. Verhuurder zal zich in zulk geval inspannen om Huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode. 
16.4. Verhuurder kan bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen op grond van de leden 1 en 2 van dit artikel 16 worden vertegenwoordigd door VillaSud. 


Artikel 17 – Klachten over Vakantiehuis

17.1. Een klacht over het Vakantiehuis dient Huurder altijd binnen 24 uur na het ontstaan daarvan, rechtstreeks te melden aan Verhuurder of Beheerder, zodat Verhuurder in staat wordt gesteld de klacht te adresseren. Huurder dient Verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en daartoe toegang te verlenen tot het Vakantiehuis.  
17.2. Indien de klacht niet bevredigend wordt geadresseerd, dient Huurder uiterlijk binnen twee weken na afloop van de huurperiode, de klacht, gericht aan Verhuurder, schriftelijk bij VillaSud in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s. 
17.3. VillaSud zal de klacht namens Huurder doorgeven aan desbetreffende Verhuurder. In een situatie als genoemd in lid 2 van dit artikel 18, zal VillaSud in contact treden met Verhuurder en tussen Huurder en Verhuurder bemiddelen teneinde te trachten een minnelijke oplossing tot stand te brengen. Het bepaalde in dit artikel 17.3 is uitsluitend een inspanningsverplichting van VillaSud. 
17.4. Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt tussen Huurder en Verhuurder, zal VillaSud, op verzoek van Huurder de ter hare beschikking staande gegevens van Verhuurder aan hem/haar kenbaar maken teneinde Huurder in de gelegenheid te stellen een eis tot schadevergoeding jegens Verhuurder in te stellen. 
17.5. Indien Huurder zich niet houdt aan de termijnen en voorwaarden die zijn gesteld in dit artikel, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, één en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat.                                               
17.6. Indien huurder niet tevreden is met de afhandeling van een klacht door VillaSud, dan kan Huurder - uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van indiening van de klacht - deze voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen. Tevens kan Huurder een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

© 2020/2021: VillaSud BV | Prins Hendriklaan 34 | 3701 CP Zeist | Tel: +31 (0)30 6910645 | E-mail: info@villasud.nl 


Terug naar begin pagina Voorwaarden of ga door naar;